Báo cáo thu tài chính trường THCS Mỹ Thái trong năm 2019. Bao gồm các mẫu báo cáo theo quy định.

Báo cáo công khai tài chính trường THCS Mỹ Thái năm 2019 

BAO GỒM:

1. Bảng cân đối tài chính

2. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

3. Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí khấu trừ, để lại.

4. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc

5. Thuyết minh báo cáo quyết toán

6. Báo cáo kiết quả hoạt động

7. Báo cáo tình hình tài chính.

8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

9 Thuyết minh báo cáo tài chính

10. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

11. Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

12. Báo cáo thu chi quỹ học phí, học thêm, xe đạp...